หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร : กจ.บ.

Bachelor of Management (Facility Management) : B.M.

จำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดการอาคาร โดยบูรณาการความรู้ ทักษะ และเจตคติที่เกี่ยวกับงานและกระบวนการทำงานในด้านการจัดการซ่อมบำรุงทางเทคนิค่ของงานอาคาร

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

  • นักปฏิบัติการในนิติบุคคลที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการจัดการอาคาร
  • นักจัดการอาคาร
  • นักบริหารทรัพย์สิน
  • นักจัดการทรัพยากรอาคาร
  • ประกอบธุรกิจที่เกียวกับการจัดการอาคาร

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
  • สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาการบริหารจัดการอาคารสูงหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ประสงค์จะศึกษาเป็นปริญญาที่สอง โดยวิธีการเทียบโอนผลการเรียน

ค่าใช้จ่าย

  • สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-241-3500
สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ สำนักงานวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง
โทร 02-241-3500 หรือ e-mail :ucdc@nmu.ac.th