หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย : ศศ.บ.

Bachelor of Arts (Early Childhood Development) : B.A.

จำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับ การอบรมเลี้ยงดูเด็ก ความปลอดภัย ให้ความรักความเมตตา จัดการสภาพแวดล้อมและกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัย เพื่อรับรองการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เปลี่ยนวิถีของครอบครัวมาเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องมีอาชีพที่ทำหน้าที่เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

  • นักพัฒนาการเด็กปฐมวัย
  • ผู้ดูแลเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
  • นักวิชาการอิสระ
  • เจ้าของสถานศึกษา/สถานดูแลเด็กปฐมวัย
  • อาสาสมัครพี่เลี้ยงเด็ก
  • นักวิชาการทางด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
  • สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ประสงค์จะศึกษาเป็นปริญญาตรีที่สอง โดยวิธีการเทียบโอนผลการเรียน

ค่าใช้จ่าย

  • สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-241-3500
สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ สำนักงานวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง 
โทร 02-241-3500 หรือ e-mail :ucdc@nmu.ac.th