กฏหมายมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

พระราชบัญญัติ

01 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2553

02 พระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครเป็นมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2556

โครงสร้างองค์กร และอื่น ๆ

01 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการรักษาการแทนและการปฏิบัติการแทน พ.ศ. 2554

02 ประกาศฯ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานในมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร

03 ประกาศ เรื่อง จัดตั้งส่วนงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

04 ประกาศ เรื่อง ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย 2557

05 ระเบียบฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ 2557

การเงิน งบประมาณ

01 ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2555.part1

01 ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2555.part2

01 ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2555.part3

02 ข้อบังคับ ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งให้กับข้าราชการที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานในส่วนงาน พ.ศ. 2556

03 ข้อบังคับ ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2553

04 ข้อบังคับ ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

05 ข้อบังคับ ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการซึ่งแต่งตั้งตามระเบียบหรือข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2558

06 ข้อบังคับ ว่าด้วยค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรและบุคลากรทางการสาธารณสุขห้วงเวลา ที่มาช่วยปฏิบัติงานด้านบริการให้แก่วชิรพยาบาล พ.ศ. 2556

07 ข้อบังคับ ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกรปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัวหรือในสถานพยาบาลเอกชน พ.ศ. 2556 

08 ข้อบังคับ ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข พ.ศ. 2556

09 ระเบียบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีทดลองจ่าย การยืมเงินแบบสัญญายืมเงิน แบบขอจัดสรรเงินทดรองจ่าย การส่งใช้ การควบคุมและการติดตามหนี้เงินยืม  และเงินทดรองจ่าย พ.ศ. 2555

10 ข้อบังคับ ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งให้กับข้าราชการที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานในส่วนงาน พ.ศ. 2556

11 ประกาศ เรื่องอัตราเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการหรืออนุกรรมการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2553

12 ประกาศ เรื่องการกำหนดวงเงินเงินทดรองจ่ายของสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556

13 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม แก่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการประเมินผลการสอน พ.ศ. 2556

14 ข้อบังคับ ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข พ.ศ. 2556

15 ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชี พ.ศ. 2554

16 ประกาศฯ เรื่อง อัตราเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการหรืออนุกรรมการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2556

17 ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวงเงินทดรองจ่ายของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร

การพัสดุ และทรัพย์สิน

01 ข้อบังคับ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2554.part1

01 ข้อบังคับ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2554.part2

01 ข้อบังคับ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2554.part3

01 ข้อบังคับ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2554.part4

 การบริหารงานบุคคล

01 ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2554.part1

01 ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2554.part2

01 ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2554.part3

02 ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

03 ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554

04 ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554

05 ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

06 ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลและการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554

07 ข้อบังคับ ว่าด้วยการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554

08 ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาบรรณของคณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิาราช พ.ศ. 2557.part1

08 ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาบรรณของคณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิาราช พ.ศ. 2557.part2

09 ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2557

10 ข้อบังคับ ว่าด้วยการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2557

11 ระเบียบ ว่าด้วยการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556.part1

11 ระเบียบ ว่าด้วยการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556.part2

12 ระเบียบ ว่าด้วยการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การค้ำประกันและการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555.part1

12 ระเบียบ ว่าด้วยการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การค้ำประกันและการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555.part2

12 ระเบียบ ว่าด้วยการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การค้ำประกันและการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555.part3

12 ระเบียบ ว่าด้วยการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การค้ำประกันและการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555.part4

13 ระเบียบ ว่าด้วยการให้บุคคลที่มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสัญญารายปี พ.ศ. 2555.part1

13 ระเบียบ ว่าด้วยการให้บุคคลที่มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสัญญารายปี พ.ศ. 2555.part2

13 ระเบียบ ว่าด้วยการให้บุคคลที่มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสัญญารายปี พ.ศ. 2555.part3

14 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2556.part01

14 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2556.part02

14 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2556.part03

14 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2556.part04

14 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2556.part05

14 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2556.part06

14 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2556.part07

15 ระเบียบฯ ว่าด้วยบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556

16 ประกาศฯ เรื่อง วันเวลาปฏิบัติงาน วันหยุด วันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดอื่นของมหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัย

01 ข้อบังคับ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553

02 ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554

03 ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยระดับคณบดี และผู้อำนวยการวิทยาลัย สถาบัน ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2554

04 ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2554

05 ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2554

06 ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2554

07 ประกาศสำนักนายกฯ เรื่องแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2555

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

01 ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2554

02 ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

03 ข้อบังคับ ว่าด้วบหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. 2556

04 ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา การพ้นจากตำแหน่ง และการบริหารงานของคณบดีหรือผู้อำนวยการ พ.ศ. 2554

05 ระเบียบ หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี รองหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และรองหัวหน้าสำนักงานอธิการบดี พ. ศ. 2555

06 ระเบียบ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และการพ้นจากตำแหน่งของผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการศูนย์ รองผู้อำนวยการสถาบัน และรองผู้อำนวยการศูนย์ พ. ศ. 2555

07 ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาการพ้นจากตำแหน่ง และการสรรหาคณบดีหรือผู้อำนวยการ พ.ศ. 2557

08 ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. 2556.part1

08 ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. 2556.part2

09 ข้อบังคับ ว่าด้วยตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานประเภทวิชาการที่มีตำแหน่งทางวิชาการจากสถาบันฯอื่น พ.ศ.2557

10 ประกาศสำนักนายกฯ เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2555

สภาอื่นๆ และคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย

01 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555

02 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2556

03 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554

04 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. 2556

การศึกษา วิชาการ และนักศึกษา

01 ข้อบัคับ ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554

02 ช้อบังคับ ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2558

03 ข้อบังคับ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2554

04 ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554.part1

04 ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554.part2

05 ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ. 2557.part1

05 ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ. 2557.part2

06 ข้อบังคับ ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2554

07 ข้อบังคับ ว่าด้วยการให้บริการวิชาการของส่วนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556

08 ข้อบังคับ ว่าด้วย ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2556

09 ข้อบังคับ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการของส่วนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556

10 ข้อบังคับ ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ ปริญญาบัตรและเข็มวิทยฐานะ พ.ศ. 2554

11 ข้อบังคับ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2556

12 ข้อบังคับ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2556

13 ข้อบังคับ ว่าด้วยตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการที่มีตำแหน่งทางวิชาการจากสถาบันการศึกษาอื่น พ.ศ. 2557

14 ข้อบังคับ ว่าด้วยการวิจัย พ.ศ. 2557

15 ข้อบังคับ ว่าด้วยการกำหนดให้มีการเรียนการสอนในระดับอนุปริญญาและกำหนดชื่ออนุปริญญาและประกาศนียบัตรของวิทยาลัยชุมชนเมืองแห่งกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2557

16 ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนเมืองแห่งกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2557

17 ประกาศ เรื่อง บัตรประจำตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2557

18 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดรหัสวิชาและส่วนที่เกี่ยวข้อง

อื่นๆ

01 ข้อบังคับ ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชภายใต้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. 2556

02 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลือกกรรมการกองทุนเฉพาะส่วน พ.ศ. 2557