หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบราง

Associate Program in Rail Technology : A.RT.

    ศึกษาเกี่ยวกับ เทคโนโลยีทางการรถไฟ การก่อสร้างติดตั้งและ ตรวจสอบการบำรุงรักษา การซ่อมบำรุง ระบบอาณัติสัญญาณและการควบคุม มาตรฐานความปลอดภัยในงานระบบล้อ ระบบควบคุมไฟฟ้า ระบบไฟฟ้ากำลัง    การควบคุมและการจัดการเดินรถ โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลและระบบควบคุม ระบบป้องกัน ความปลอดภัย เป็นต้น

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
  • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างอุตสาหกรรม

ค่าใช้จ่าย  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-2456602

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

  • นักเทคโนโลยีระบบราง
  • นักเทคโนโลยี ด้านการจัดการเครือข่ายระบบขนส่ง และกระจาย สินค้า
  • นักเทคโนโลยี ด้านวิเคราะห์ และแก้ปัญหาระบบราง การซ่อมบำรุงระบบราง
  • ประกอบอาชีพอิสระ ด้านช่างไฟฟ้า, ช่างเครื่องมือกล
  • พนักงานควบคุมรถไฟฟ้า

ร่วมจัดการศึกษากับบริษัท

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ สำนักงานวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง โทร 02-2456602 หรือ e-mail :ucdc@nmu.ac.th