10. หลักสูตรฝึกอบรม ภาษาพม่าเพื่ออาชีพ

ศึกษาเกี่ยวกับ

  • โครงสร้างภาษาพม่า
  • พยัญชนะภาษาพม่า
  • ตัวเลขในภาษาพม่า
  • การฟังสำเนียงพูด
  • การสนทนาภาษาพม่า

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา

  • วุฒิการศึกษาจบประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ขึ้นไป
  • มีสุขภาพร่างการแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรค ต่อการฝึกอบรม

ระยะเวลาในการฝึกอบรม  60 ชั่วโมง 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  1,220 บาท ตลอดหลักสูตร

สถานที่จัดฝึกอบรม 

  • วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง ณ ห้งประชุมชั้น 6
  • สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร
  • สถานที่หน่วยงานภายนอก
สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ สำนักงานวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง โทร 02-2456602 หรือ e-mail :ucdc@nmu.ac.th