1. หลักสูตรฝึกอบรม ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (สำหรับครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย)

ปจจุบันภาษาอังกฤษมีบทบาทสําคัญตอการประกอบอาชีพตาง ๆ ปรชาชนทั่วไป ที่ขาดความรูความชํานาญในการใชภาษาอังกฤษมักประสบกับอุปสรรคหลายประการในการทํางาน วิทยาลัยฯ จงเห็นความจําเปนในการจัดการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพใหแกผู้ที่สนใจศึกษา ทั้งนี้เพื่อเปดโอกาสใหผู้ที่สนใจเพิ่มพนความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อเปนเครื่องมือในการ ประกอบอาชีพอีกด้วย

ศึกษาเกี่ยวกับ

  • การสนทนาเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน (Conversation for daily life)
  • การสนทนาเรื่องในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต (Tenses)
  • การเล่าเรื่องราว (Story Telling)
  • การออกเสียงโดยวิธีโฟนิกส์ (Phonics)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา

  • เป็นผู้ที่สามารถในการอ่าน เขียนพยัญชนะภาษาอังกฤษได้
  • เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและสามารถเข้ารับการศึกษาได้ตลอดหลักสูตร

ระยะเวลาในการฝึกอบรม  90 ชั่วโมง

สถานที่จัดฝึกอบรม 

  • วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง ณ ห้งประชุมชั้น 6
  • สถานที่หน่วยงานภายนอก
สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ สำนักงานวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง โทร 02-2456602 หรือ e-mail :ucdc@nmu.ac.th